Natječaj za direktora/direktoricu Turističke zajednice Općine Žminj

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŽMINJ

 1. rujna 22/A

52341 Žminj

Temeljem odredbe čl.17.st.1.toč.6. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08), čl.53. Statuta Turističke zajednice Općine Žminj objavljenog 05. ožujka 2014. godine te Odluke Turističkog vijeća Općine Žminj od 1. listopada 2019. godine Turističko vijeće Turističke zajednice Općine ŽMINJ raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Žminj

 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na neodređeno puno radno vrijeme

(probni rok 6 mjeseci)

 Sukladno odredbi čl.21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08), i čl.2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati slijedeće uvjete:

 

 •  Da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
 •  Da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz toč.1.
 • Da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu
 •  Da aktivno zna jedan svjetski jezik
 • Da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit
 • Da poznaje rad na osobnom računalu

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte.

Takva prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se isključivo putem pošte, odnosno preporučenom pošiljkom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja, na adresu Turističke zajednice Općine Žminj, 9. rujna 22/A 52341 Žminj, s naznakom „NE OTVARATI – natječaj za direktora/icu“.

Natječaj će se objaviti u dnevnom tisku Glasa Istre, na službenim stranicama Turističke zajednice Općine Žminj; www.tzzminj.hr, na društvenim mrežama Turističke zajednice Općine Žminj i Općine Žminj, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://burzarada.hzz.hr/ .

Kandidati/kinje su uz prijavu na natječaj dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis – vlastoručno potpisan
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema)
 • potvrda ranijeg poslodavca, odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
 • prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje vlastoručno potpisan u izvorniku
 • dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde, svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika
 • presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit)
 • dokaz da poznaje rad na osobnom računalu – preslika potvrde, svjedodžbe ili certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu
 • kao dokaz za bodovanje specifičnih znanja i iskustava vezanih za djelatnost turističke zajednice, priznat će se: preporuka poslodavca, potvrda, certifikat ili diploma o završenom obrazovanju, stručne publikacije i ostali dokazi iz kojih je razvidan podatak o specifičnim traženim znanjima i iskustvima kandidata/kinje

 

NAPOMENE:

 • na mjesto direktora/ice može biti primljena jedino ona osoba koja mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom odlukom o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08- čl.21.st.6.)
 • direktorom/icom može biti imenovana i osoba koja, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14, NN 114/14) u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (Zakon o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma NN 152/08- čl.23.st.1., 5. i 6.)
 • na radno mjesto direktora/ice NE MOŽE biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice, koja obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica, koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili pravne osobe, koja je član turističke zajednice (Zakon o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma NN 152/08- čl.24.st.1., 2. i 4.)

Nepotpune i nepravovremene prijave NEĆE se razmatrati, tj. osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Svi kandidati koji  ispunjavaju  formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru s članovima Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Žminj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Žminj.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Žminj zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turistička zajednica Općine Žminj

Predsjednik Željko Plavčić

U Žminju, 1. listopada 2019. godine