Natječaj za za izbor i imenovanje direktora/direktorice TZO Žminj

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŽMINJ

9. rujna 22/A

52341 Žminj

Temeljem odredbe čl.17.st.1.toč.6. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08), čl.53. Statuta Turističke zajednice Općine Žminj donijet 31. ožujka 2014., a uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma (suglasnost na Statut dao je pomoćnik ministra turizma RH 5. 03. 2014.) te Odluke Turističkog vijeća Općine Žminj od 12. prosinca 2019. godine Turističko vijeće Turističke zajednice Općine ŽMINJ raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Žminj

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na neodređeno puno radno vrijeme

(probni rok 6 mjeseci)

Sukladno odredbi čl.21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08), i čl.2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati slijedeće uvjete:

 •  Da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
 •  Da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz toč.1.
 • Da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu
 •   Da aktivno zna jedan svjetski jezik
 • Da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit
 •  Da poznaje rad na osobnom računalu

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte.

Takva prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se isključivo putem pošte, odnosno preporučenom pošiljkom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja, na adresu Turističke zajednice Općine Žminj, 9. rujna 22/A 52341 Žminj, s naznakom „NE OTVARATI – natječaj za direktora/icu“.

Natječaj će se objaviti u dnevnom tisku Glasa Istre, na službenim stranicama Turističke zajednice Općine Žminj; www.tzzminj.hr, na društvenim mrežama Turističke zajednice Općine Žminj i Općine Žminj, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://burzarada.hzz.hr/ .

Kandidati/kinje su uz prijavu na natječaj dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis – vlastoručno potpisan
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema)
 • potvrda ranijeg poslodavca, odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
 • prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje vlastoručno potpisan u izvorniku
 • dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde, svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika
 • presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit)
 • dokaz da poznaje rad na osobnom računalu – preslika potvrde, svjedodžbe ili certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu
 • kao dokaz za bodovanje specifičnih znanja i iskustava vezanih za djelatnost turističke zajednice, priznat će se: preporuka poslodavca, potvrda, certifikat ili diploma o završenom obrazovanju, stručne publikacije i ostali dokazi iz kojih je razvidan podatak o specifičnim traženim znanjima i iskustvima kandidata/kinje

NAPOMENE:

 • na mjesto direktora/ice može biti primljena jedino ona osoba koja mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom odlukom o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08- čl.21.st.6.)
 • direktorom/icom može biti imenovana i osoba koja, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14, NN 114/14) u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (Zakon o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma NN 152/08- čl.23.st.1., 5. i 6.)
 • na radno mjesto direktora/ice NE MOŽE biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice, koja obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica, koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili pravne osobe, koja je član turističke zajednice (Zakon o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma NN 152/08- čl.24.st.1., 2. i 4.)

Nepotpune i nepravovremene prijave NEĆE se razmatrati, tj. osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Svi kandidati koji  ispunjavaju  formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru s članovima Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Žminj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Žminj.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Žminj zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turistička zajednica Općine Žminj

Predsjednik Željko Plavčić

U Žminju, 2.siječnja 2020. godine