Natječaj za radno mjesto Voditelj projekata i administrativnih poslova za rad u uredu Turističke zajednice na određeno vrijeme

Žminj, 5. travnja 2018.

Turistička zajednica Općine Žminj raspisuje:

N A T J E Č A J

 za radno mjesto Voditelj projekata i administrativnih poslova

 

 

za rad u Uredu Turističke zajednice Općine Žminj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci sa mogućnošću produživanja ugovora

 

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS);
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 3. da aktivno zna jedan svjetski jezik
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 5. da poznaje rad na osobnom računalu

Kandidat/kinja koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

 • životopis
 • Presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu
 • Presliku diplome o stručnoj spremi
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • dokaz da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz području turizma, dok ta mjera traje – uvjerenje o nekažnjavanju.
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako ga ima,

Od kandidata se očekuje obavljanje sljedećih poslova:

Posao podrazumijeva obavljanje poslova likvidacije ulaznih računa, vodi evidenciju naplate, vodi evidenciju obaveze i plaćanja boravišne pristojbe, vodi evidenciju plaćanja turističke članarine, izdaje potvrde o plaćanju, kontrolira račune te točnost vršenja poslova na recepciji, obračunava putne naloge i isplaćuje dnevnice, izrađuje ugovore o sufinanciranju projekata i sponzorstvima sa trećim licima, te ugovore o djelu, vodi evidenciju o radnicima i vrši poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, organizira edukacije za privatne iznajmljivače, surađuje s informativnim organizacijama, organizira i vodi poslove turističko-informativne djelatnosti, neposredno sudjeluje u njihovom izvršavanju, prikupljanju, obradi i davanju informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Turističke zajednice Općine Žminj, prikuplja informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Turističke zajednice Općine Žminj, brine o realizaciji kulturno-zabavnih, sportskih i drugih manifestacija i događanja u organizaciji i suorganizaciji Turističke zajednice, priprema prijem i boravak studijskih grupa, novinara i snimatelja u cilju promocije destinacije,  informira o znamenitostima o privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i sl., obavlja poslove pripreme za objavljivanje informativnih materijala i publikacija,saziva konferencije za medije, izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene zakonom i drugim propisima, obavlja i druge poslove koje mu odredi Direktor kao i sve ostale poslove sukladno odlukama organa, planovima i programima Zajednice.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu)

Natječaj traje zaključno do 19. travnja 2018., a kandidati potrebnu dokumentaciju, koja potvrđuje gore navedene uvjete zajedno sa životopisom i prijavom dostavljaju na adresu: .

 

Turistička zajednica Općine Žminj

9. rujna 22a, 52341 Žminj
sa naznakom – “za natječaj”

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Turistička zajednica Općine Žminj zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Datum objave: 5. travnja 2018.

 

 

 

 

 

Natječaj za voditelja projekata TZ 2018.